ОП Копривщица – Горска Сертификация

Горска сертификация – Съобщение до заинтересованите страни.

РЕШЕНИЕ № 322 – Годишен план за ползване 2023

Доклад за проведения мониторинг на ОП-Копривщица през 2022г. и 2023 г.

Оценка за социалното въздействие от дейността на Общинско предприятие Копривщица

Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности

Анализ на Екологични стойности на територията на ОП Копривщица, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности

Гори с висока консервационна стойност на територията на ОП – Копривщица

Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности

Политика за управление на горите на ОП Копривщица

Измерими показатели за постигане целите на управление

Доклад ГВКС – 2022

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ